सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पुनः आसयपत्र आह्वानको सूचना (Water Fountain खरिद, जडान, प्रकाशित मितिः- २०७५/०८/१३)

पुनः सिलवन्दी प्रस्तावको सूचना (ढुंगा, गिटी, ग्रावेल ढुवानीको लागी, प्रकाशित मितिः- २०७५/०८/१२)

सागल- हिटिफ-मुलखुसी सडकको बोलपत्र आसयको सूचना

DPR र Water Fountain को आसय पत्र पेश गर्नका लागी आह्वान

Pages