सूचना तथा समाचार

स्थानीय तहको संगठनात्मक ढांचा तथा दरबन्दी तेरिज

स्थानीय तहको संगठनात्मक ढांचा तथा दरबन्दी तेरिज हेर्नको लागि यहाँ जानुहोस् ।

२०७४ चैत्र २० गते सार्वजनिक विदा दिने कीर्तिपुर नगरपालिकाको सूचना

कृषि व्यवसाय दर्ता गर्ने बारेको कीर्तिपुर नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

Land Use Policy निर्माणको लागि आसय पत्र माग गरिएको सूचना