सूचना तथा समाचार

२०७५-०६-१२ गतेका लागि कार्यपालिका वैठकको सुचना

स्वास्थ्य विमा सदस्यहरुको विवरण पठाउने फारमको सूचना

स्वास्थ्य विमा सदस्यहरुको विवरण पठाउने फारमको नमुना राखिएको छ, यसैअनुसार विवरण भर्न भराउन हुन नगर प्रमुखको आदेशानुसार अनुरोध छ ।

विवरणको ढाँचा यहाँवाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

विश्व पर्यटन दिवस र Heritage Walk को सूचना

सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा सहभागी छनौट गर्ने वारेको सूचना

Pages