एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 03/09/2018 - 13:53
Documents: PDF icon कीर्तिपुर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली-२०७४.docx_.pdf, PDF icon कीर्तिपुर नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविीध-२०७४.pdf, PDF icon कीर्तिपुर नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक‍-२०७४.pdf, PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधी विधेयक-२०७४.pdf, PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता-२०७४.pdf, PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा विधेयक-२०७४.pdf, PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी विधेयक-२०७४.pdf, PDF icon कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक-२०७४.pdf, PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियम , २०७४ last.pdf, PDF icon नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf

Pages