सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

केवलकार संचालन सम्वन्धी संभाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान (प्रकाशित मितिः- २०७६/०२/०१))

बोलपत्र (KRM 17-19) स्वीकृतिको आशयको सूचना (मितिः- २०७५-०१-१८)

बोलपत्र KRM २३ र २४ आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०१/१८)

ट्रिपर खरिदको लागी बोलपत्र आह्वानको सूचना (KRM 22)

Pages