जनसंख्या सम्बन्धि तथ्याङ्क

वडा नं

घरधुरी संख्या

जनसंख्या

१९१५

६७०८

१८६३

६७२८

२५०२

७३४३

६९०

२३९३

९८५

३४३९

४२९

१६८१

७००

२८७७

५०४

२२९६

७७१

२२७२

१०

५८८

१९३४

११

११४८

३६८१

१२

८७९

३०७७

१३

३६०

१३८६

१४

४६८

२१२९

१५

८५०

३७६७

१६

७९२

२५१०

१७

२०५३

५७३२

१८

१७२२

४६६१

१९

२२२

९८५