निरन्जन श्रेष्ठ

Email: 
sniranjan2071@gmail.com
Phone: 
९८५१२५००३४
Section: 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
Tenure: 
२०७४/०६/२२- Current