FAQs Complain Problems

आ.व ०७२/७३ मा कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट संचालित योजनाहरु ।

 

आ.व ०७२/७३ मा सम्पन्न भई फरफारक प्रकृयामा रहेका योजनाहरु ।

सि.नं. योजनाको नाम वडा नं. उपभोक्ता समितिको नाम समितिको अध्यक्षको नाम कुल लागत रकम(रु) पहिलो किस्ता निकासा(रु) कुल खर्च रकम(रु) योजना शुरु मिति योजना सम्पन्न हुने मिति फरफारक मिति कैफियत
खासीबजार क्षेत्रको ढल मर्मत सामुदायिक सेवा केन्द्र वेदनाथ लामिछाने १,१८,१३८/- २७,५००/- १,२१,३८३ २०७२/११/२१ २०७२/१२/२५   वडास्तरीय
मैत्रीनगर आदर्श मार्गदेखि तीनथाना सम्म जोड्ने पुल सम्मको बाटो स्तरोन्नती आदर्श मार्ग टोल उपभोक्ता समिति हरि प्रकाश पराजुली २,८१,३४६/- ९७,५००/- ३,२६,४८९ २०७२/११/२८ २०७३/०२/२८   लागत सहभागिता
शहिद स्मारक कलेजको भौतिक पुर्वाधार निर्माण शहिद स्मारक कलेज मिलन मान महर्जन ९८४१२८८७२६ ८,६४,०००/- २,८५,०००/- ८,७४,२६५/- २०७२/१२/२० २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२४ लागत सहभागिता
नँयाबजार दोश्रो लाईन बाटोको निकास खोली १७ नं. वडा जोड्ने र उक्त बाटो विस्तार गरी ढुङ्गा छाप्ने नँयाबजार दोश्रो लाईन बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति धन ब महर्जन ९८४१४०१००४ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ६,९९,४९५ २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८    
देवी प्याँख (देवी नाच) त:ननी देवी प्याँख संरक्षण समिति लवकुश महर्जन ५,०६,५००/- ९०,०००/-   २०७२/१२/२४ २०७३/०२/२८    
चाफलमा रहेको तुलसीमोठलाई स्तरोन्नती गर्ने चाफल उपभोक्ता समिति राजकुमार महर्जन १,४३,०००/- ३३,०००/- १,५०,०९५/- २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२४ प्रबर्द्धनात्मक
७ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति बलराम बस्नेत ९८४१५७०४८८ ११,५३,४००/- ३,००,०००/- १३,४३,६८४/- २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२२ LGCDP
भुजिन्द्रबाट भ्याँभु हुँदै चिखु जाने बाटो ढलान १० भ्याँभु बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति रामचन्द्र महर्जन ९८४१५५५१९७ ५,००,०००/- १,१६,०००/- ५,००,१०० २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
बेक्वँत ढल तथा बाटो निर्माण १० बे को तँ बाटो तथा ढल निकास उपभोक्ता समिति कृष्ण राज महर्जन ५,००,०००/- १,१६,०००/- ५,१६,००० २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
१० देउखेल खिपाकुटी पिनकिव हुँदै सिकुछे सम्मको बाटो ढलान ढुङ्गा छपाई ११ देउखेल ढुङ्गा छपाई कार्य समिति जुजुकाजी महर्जन ९८६०१५५२९८ ५,००,०००/- १,१६,०००/- ५,०२,००० २०७२/११/२८ २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
११ शहिदपथ सालिक समचा द्वाङ्गल जानेबाटो ढलान ११ सालिक समचा बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति नन्द ब महर्जन ९८४१३३०४३० २,८६,०००/- ९५,०००/- २,८७,००० २०७२/१२/५ २०७३/०२/२८   लागत सहभागिता
१२ तलपोखरी वरचा जाने बाटो विस्तार ११ तलपोखरी वरचा उपभोक्ता समिति बाबुकाजी महर्जन १,४३,०००/- ३३,०००/-   २०७२/११/२८ २०७३/०२/२८    
१३ पाँगा बालकुमारी खाचो टोल महादेवस्थान अन्तर्गत ढल निकास खोली उक्त प्राङ्गण ढलान गर्ने १२ महादेव मन्दिर तथा ढल निर्माण उपभोक्ता समिति बुलकुमारी महर्जन ९८६१०५८७४७ ५,००,०००/- १,१६,०००/- ५,२०,००० २०७२/१२/२० २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
१४ कटुवाल टोलमा बाटो फराकिलो पार्ने १३ चिहान डाँडा बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति नविन बलम्पाकी २,८६,०००/- ६६,०००/- ३,०८,४४७ २०७२/१२/१० २०७३/०२/२८   महिला लक्षित
१५ चोभार स्थित मञ्जुश्री पार्कमा प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम (कम्पाउण वाल निर्माण) १४ जल विनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति ईन्द्र ब महर्जन ९८५११५१०७६ १०,७३,४००/- २,५०,०००/- ११,००,११३/- २०७२/१२/१० २०७३/०२/२८    
१६ नौमुले खानेपानी विस्तार गरी गुठमा पानी विस्तार १४ नौमुले गुठ क्षेत्र खानेपानी पाइपलाइन विस्तार उपभोक्ता समिति विवश महर्जन ९८४१२६८२१२ ७,१५,४००/- १,६६,०००/- ९,७७,५५२ २०७२/१२/१० २०७३/०२/२८   प्रवर्द्धनात्मक
१७ ग्वाननी तथा बहिवाल टोलमा ढुङ्गा छपाई १४ ग्वाननी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति महेन्द्र महर्जन ५,००,०००/- १,१६,०००/- ५,२३,९१० २०७२/१२/१० २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
१८ जल विनायक देखि मञ्जुश्री पार्कको गेटसम्म जाने सार्वजनिक बाटो विस्तार १४ जल विनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह ईन्द्र ब महर्जन ९८५११५१०७६ २,८९,६५९/- ९५,०००/- २,८९,७०० २०७२/१२/१० २०७३/०२/२८   लागत सहभागिता
१९ खानेपानी ट्याङ्की हुँदै पुरानो बस्ती छिर्ने बाटो फराकिलो पार्ने १४ महतगाँउ मोटर बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति प्रल्हाद महत ९८४९४८६८११ ५,००,०००/- १,१६,०००/-   २०७२/१२/२० २०७३/०२/२८    
२० खेलकुद मैदान विकास तथा पुर्वाधार निर्माण १४ जलविनायक खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति विश्वलाल महर्जन ९८४१२५२९५९ १,४३,७६५/- ३३,०००/-   २०७२/१२/२० २०७३/०२/२८    
२१ गोरखनाथ गुठी भवनको मर्मत सुधार १७ गोरखनाथ गुठी भवन निर्माण उपभोक्ता समित सुर्यलाल पोडे २,१४,३००/- ५०,०००/-   २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८    
२२ बिच भाँजगल शरण महर्जनको घरदेखि पुर्व भगवानस्थानसम्म इन्टरलक गर्ने १८ भाँजगल बाटो सुधार उपभोक्ता समिति श्याम बाबु महर्जन १०,००,०००/- २,३०,०००/- १०,०६,००० २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
२३ भाँजगल मुख्य बस्तीको मुल बाटोमा ब्लक छाप्ने १८ भाँजगल बाटो मर्मत उपभोक्ता समिति बसन्तहरि महर्जन ९८४१३९३४७४ २,१५,०००/- ७०,०००/- २,३०,००० २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८   लागत सहभागिता
२४ समल स्थित सामुदायिक भवनलाई थप निर्माण स्वगं लवहं मिसा पुच: नन्दकुमारी महर्जन ९८०८८३२२५० ५,००,०००/- १,१६,०००/- ५,०८,९५५/- २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२६ वडास्तरीय
२५ गोदामबाट साउने मुल निस्कने बाटो फराकिलो पार्ने गोदान साउने मुलबाटो निर्माण उपभोक्ता समिति सुशिला बस्नेत ९८४३५९५५०८ ४,२९,०००/- १,००,०००/- ४,३१,००० २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८   आ.सा.भौ
२६ नौमुले खानेपानी मुहान संरक्षण गरी पानी वितरण १५ नौमुले खानेपानी मुहान संरक्षण उपभोक्ता समिति विश्व प्रकाश खड्का ९८४१४५६५८५ ५,००,०००/- १,१५,०००/-   २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८    
२७ कुटुसाल टोलबाट सागल जाने मोटर बाटो निर्माण कुटुसाल सागल जाने बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति सुकराम महर्जन ९८४१३१०१९८ ५,००,०००/- १,१६,०००/- ५,५४,६९४/- २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८ २०७३/०२/२६ वडास्तरीय
२८ सुरेश कटुवालको घरदेखि कृष्ण कुमार कटुवालको घरसम्म जोड्ने ढल निर्माण १३ कटुवाल गाँउ ढल तथा बाटो विस्तार उपभोक्ता समिति सुमित्रा बस्नेत २,८६,९००/- ९५,०००/- २,९८,०३८ २०७२/१२/२० २०७३/०२/२८   साझेदारी लागत
२९ वडा नं. ४ र १७ को सिमानामा रहेको ढोकासी टोल स्थित दलित बस्ती साथै गोरखनाथ मा.वि जाने बाटो मर्मत सुधार ढोकासी डोको टोल सुधार समिति सुरेश महर्जन ९८४१९३३४३३ १,४३,३१४/- ३३,०००/- १,४३,६०४ २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८   वालवालिका लक्षित
३० फुलबारी टोलमा ढुङ्गा छपाई १३ फुलबारी टोल ढुङ्गा छपाई उपभोक्ता समिति सावित्रि खत्री ९८६०५२१६२४ ३,६८,६००/- ८५,०००/- ३,६०,१९२ २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८   महिला लक्षित
३१ खाचो धुसी सडक बाँकी रिटेनिङ्ग वाल ११ खाचो धुसी सडक खण्ड मर्मत तथा सुधार उपभोक्ता समिति नन्दकुमार महर्जन ९८४१५५०४९९ ४,२९,०००/- ४,५४,०००   २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८   आ.सा.भौ
३२ माली गुठी भवन मर्मत बाघभैरव माली गुठी भवन निर्माण उपभोक्ता समिति चन्द्र ब माली     ४३३१८६३ ८,५९,०००/- २,००,०००/- ८,५०,२३८/- २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८ २०७३/०२/२२ प्रबर्द्धनात्मक
३३ तीनधारेमा ग्याविन वाल सहितको बाटो निर्माण/मर्मत चुनदेवी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति त्रिवि बस्न्यात ९८४९३२९६४९ ३,३४,०००/- १,१०,०००/- ३,७५,००० २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८   जि.वि.स
३४ सागल टोलको गणेस्थान देखि पश्चिमपट्टी पिपलबोट सम्म र पुर्वपट्टी हुँदै हिटिगाको ढोकासम्म ढुङ्गा छपाई मुल उपभोक्ता समिति चन्द्र ब महर्जन ९८०१२८५१०५ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ५,८३,२८२ २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
३५ थान्चाको सार्वजनिक जग्गा र ढल्पा स्थित त:ख्ययको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण १६ थान्चा संरक्षण समिति स्वर्ण महर्जन ९८४१३५३०५४ ५,००,०००/- १,१६,०००/-   २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८    
३६ टुषाल टोलमा खानेपानी लाइन विस्तार हेल्थ पोष्ट टुषाल खानेपानी तथा टोल सुधार उपभोक्ता समिति अन्जना महर्जन ९८६०४२०४७१ १,८९,४००/- ४४,०००/- २,१८,३००/- २०७२/१२/२० २०७३/०२/२८   प्रबर्द्धनात्मक
३७ धुसी वडा कार्यालय अगाडी देखि दहन पोखरी सम्मको बाटो निर्माण ११ धुसी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति शान्त ब महर्जन ९८०३०२४७६४ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ५,१९,००० २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
३८ कीर्तिपुर बास्केटबल कोर्टमा बाँकी तार जाली लगाउने कीर्तिपुर खेल मैदन उपभोक्ता समिति  प्रदिप महर्जन ९८४१३०१८८६ ३,६१,०००/- ८०,०००/-   २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८    
३९ तुँ झोल जिफागल स्थित करिब ५ रोपनी जग्गा संरक्षण सार्वजनिक जग्गा संरक्षण उपभोक्ता समिति निलकुमार श्रेष्ठ ४३३३२३३ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ५,०५,८७७/- २०७२/१२/२५ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२६ वडास्तरीय
४० लनगोल छापमा ढुङ्गा छपाई १५ खत्रीछाप बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति आत्माराम के.सी ९८४१८६२०६८ ५,७२,०००/- १,३०,०००/- ५,९८,१२१ २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८   प्रबर्द्धनात्मक
४१ बराहघाट निर्माण १५ बराहघाट व्यवस्थापन समिति रामचन्द्र खड्का ९८४१६५७६४७ २,१४,०००/- ५०,०००/-   २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८    
४२ थापागाँउमा खानेपानी व्यवस्थापन थापागाँउ खानेपानी उपभोक्ता समिति कल्पना थापा ९८४८१२९५७४ ५,००,०००/- १,१५,०००/-   २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८    
४३ कृष्णबाबुको पसलबाट दलितबस्ती हुँदै महादेवस्थान जाने बाटो ड्रेनसहित स्तरोन्नति गर्ने र ठाँउ ठाँउमा ट्रयाक खोल्ने

बाटो निर्णाण उपभोक्ता समिति

धुब्र सार्की   ९८४३५७११५६ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ५,००,४६४ २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
४४ ईटाँछे टोलमा ईट्टा निकाली ढुङ्गा छपाई तथा मर्मत गर्ने ईटाँछे टोलमा ढुङ्गा छाप्ने निर्माण उ.स कृष्ण कुमार महर्जन ९८४१०५०७४० ७,१७,०००/- १,६५,०००/- ८,२८,७२८ २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८   आ.सा.भौ
४५ १२ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण १२ भवन निर्माण उपभोक्ता समिति राजु थापा   ९८१३३५९९०६ १३,८३,५००/- ३,२२,०००/- १३,८६,४१४/- २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२२ LGCDP
४६ १५ नं. वडामा रहेको सम्पुर्ण मोटर बाटो ग्रेडर लगाई ग्राभेल गर्ने १५ बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति शंकर नेपाल ९८४१४१६०९२ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ५,००,८८४/- २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२६ वडास्तरीय
४७ देवढोका घाट बाटो मर्मत देवढोका घाट बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति मिम कुमार महर्जन ९८५१०५००८४ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ६,१२,४९९ २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
४८ १ र २ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा भवन निर्माण उपभोक्ता समिति हर्ष महर्जन ९८४१३३०५४५ १३,८३,६००/- ३,००,०००/- १३,९२,२०० २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८   LGCDP
४९ कुसिचा टोल र भातछे टोलमा ढल निकास निर्माण कुसिचा टोल ढल सुधार उपभोक्ता समिति रमेश कुमार श्रेष्ठ ९८५१०२०२५३ ५,००,४००/- १,१५,०००/- ५,०४,४१५/- २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२२ वडास्तरीय
५० गठे चौरमा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गठेचौर ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति सन्तोस कु. बुढाथोकी ९८४९१५२६४१ १,४७,०००/- ३३,०००/- १,६७,००० २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८   बालवालिका लक्षित
५१  बाघभैरव मन्दिर परिसरमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण बाघभैरव मन्दिर गुठि व्यवस्थापन उ.स. शुद्ध रत्न महर्जन ९८४१४७९२४४ ७,१६,०००/- १,६५,०००/- ७,१४,७८९/- २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२४ आ.सा.भौ
५२ ईन्द्रायणी प्रा.वि मा पर्खाल निर्माण इन्द्रायणी प्रा.वि विकास निर्माण उ.स. संघराम महर्जन ९७४१२५३३५५ ४,२९,६००/- १,००,०००/- ४,३०,४७८/- २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२४ बालबालिका
५३ प्रगतिपथ ढुङ्गा छपाई प्रगतिपथ बाटो निर्माण उ.स. ज्ञानेश्वर महर्जन ९८४१४१६४२८ १०,००,०००/- २,३०,०००/- १०,०८,००० २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
५४ सतल भवनमा सटर निर्माण सताको सतल भवन निर्माण उ.स नातिबाबु महर्जन ९८४१३०२०७६ १,४६,०००/- ३३,०००/- १,४०,०४३/- २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२२ जि.वि.स
५५ लायकु टोलमा रहेको एेतिहासिक पाटी मर्मत संभार जोर गणेश पाटी निर्माण उ.स न्हुछे ब दर्शनधारी ९८४३३३३७६४ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ७,२८,५८३/- २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२४ वडास्तरीय
५६ राम मन्दिरको सामुदायिक भवनको तला थप १५ श्रीराम मन्दिर तथा सत्सँग भवन निर्माण ईश्वर नेपाल ९८४१५२२८९९ २,८५,०००/- ९५,०००/- २,९७,८८७/- २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२४ लागत सहभागिता
५७ ईन्द्रायणि खेल मैदान संरक्षण गर्न आवश्यक पुर्वाधार निर्माण ईन्द्रायणी खेल मैदान उपभोक्ता समिति सुनिल महर्जन ९८५१११०२६९ ३,९७,०००/- ९०,०००/-   २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८    
५८ गढ पर्खाल भन्दा उत्तर तर्फ देवढोका देखि दोपाचा सम्मको बाटो खोली ग्राभेलिङ गर्ने बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति तिर्थमान महर्जन ९८६०१५५६२८ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ४,५७,८३९/- २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२२ वडास्तरीय
५९ ईन्द्रायणी मन्दिर देखि देवढोका सम्मको सिँढीबाटो मर्मत देवढोका उपभोक्ता समिति नाति महर्जन ९८४१४७१०८१ १,४३,७००/- ३३,०००/-   २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८    
६० चिखु खोलाको ढल निकास व्यवस्थापन १६ चिखु ढल निकास व्यवस्थापन समिति रजित महर्जन ९८४१८६३०१५ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ५,११,५३३ २०७२/१२/३० २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
६१ ज्वालादेवी टोलमा मगर टोलबाट आउने पानीलाई रोकथाम गर्न खोलामा वाल लगाई मर्मत गर्ने भिरालो ज्वालादेवी खोला मर्मत उ.सं श्याम कुमार थापा ९८४३३२४८२४ २,८६,०००/- ९५,०००/- २,८८,०००/- २०७३/०१/०५ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/१९  
६२ भैरव साना गुठी भवनमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण १५ चुईगाँउ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति उमेश महर्जन ९८४१६१०९१२ २,८६,०००/- ७०,०००/ २,१५,८०० २०७३/०१/०५ २०७३/०२/२८   लागत सहभागिता
६३ बाहीरीगाँउ स्थित सामुदायिक भवन निर्माण १७ सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति कृष्ण महर्जन ९८४१६९०१२६ ५,००,०००/- १,१५,०००/-   २०७३/०१/०५ २०७३/०२/२८    
६४ जनसेवा स्कुलमा बाँकी तार जाली लगाउने १२ जनसेवा उपभोक्ता समिति दुर्कमान महर्जन ९८५१०१४८५३ २,१५,०००/- ५०,०००/-   २०७३/०१/०५ २०७३/०२/२८    
६५ दिईखु स्थित चैत्य निर्माण दिखु चैत्य निर्माण अमर ब माली ९८४१४५८३४३ १,५०,८००/- ५०,०००/- १,५२,४४० २०७३/०१/०५ २०७३/०२/२८   लागत सहभागिता
६६ भुजिन्द्र सार्वजनिक पाटी निर्माण १० भुजिन्द्र सार्वजनिक पाटी निर्माण उ.स. पवन कु दुलाल श्रेष्ठ ९८५१०४५७९२ २,८६,०००/- ९५,०००/- २,८७,७६१/- २०७३/०१/०५ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२६ लागत सहभागिता
६७ वडा नं. ५ कुटुझोल टोलको भजन पाटीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कुटुझोल टोल सार्वजनिक शौचालय निर्माण उ.स. पुर्ण ब श्रेष्ठ १,४३,४००/- ३३,०००/- १,३२,९७३/- २०७२/१२/२७ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२६ प्रबर्द्धनात्मक
६८ चोभार खानेपानी निर्माण १३ चोभार खानेपानी उ.स. माधव के.सी ९८१८५५९४८० १०,००,५००/- २,३०,०००/- १०,०३,००० २०७३/०१/०८ २०७३/०२/२८   वडास्तरीय
६९ चिलन्चो विहारको प्रवेशद्वार जिर्णोद्वार गरी आकर्षक बनाउने चिलन्चो प्रवेशद्वार निर्माण उ.स. ईन्द्र बज्राचार्य ९८५१०८३४५१ १,४३,७००/- ३३,०००/-   २०७३/०१/०८ २०७३/०२/२८    
७० शहिदपथमा रहेको शहिद स्तम्भमा ४ जना शहिदको मुर्ति स्थापना गर्ने शहिदपथ उ.स मेनुका महर्जन १,४०,०००/- ३३,०००/- १,४०,०००/- २०७३/०१/०५ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२६ प्रबर्द्धनात्मक
७१ पुष्पलाल माथि ट्याङ्की सम्मको बाटो ढलान बाटो निर्माण समिति पुष्पलाल ईश्वर बुढाथोकी ९७५१०४९०७९ ७,५९,०००/- २,५०,०००/- ८,२६,०००/- २०७३/०१/१० २०७३/०२/२८ २०७३/०३/१९ वडास्तरीय
७२ भैरवनाथ त:गुठी भवन प्लाष्टर ११ भैरवनाथ त:गुठी उ.स. बद्रीलाल महर्जन ९८४१३३०४७८ २,८६,०००/- ९५,०००/- २,९५,००० २०७३/०१/१० २०७३/०२/२८   लागत सहभागिता
७३ श्रीकृष्ण प्रणामी भवन निर्माण तथा संजय सिं मार्ग लगायत पाटी निर्माण सुधार १२ बाटो निर्माण उ.सं कुमार अधिकारी ९८४१४०१७७३ २,८६,०००/-   २,७०,६२०/- २०७३/०१/१५ २०७३/०२/३० २०७३/०३/२२ जि.वि.स
७४ चिखु हनुमानघाट बाटो सुधार १७ चिखु मेगस नँयाबजार हनुमानघाट सडक निर्माण उ.स रेणुलाल महर्जन ९८५१००७५१७ ११,५०,०००/- ३,८०,०००/- ११,७६,१७८/- २०७३/०१/१५ २०७३/०२/३२ २०७३/०३/२६ लागत सहभागिता
७५ भगवानस्थान क्लब भवन मर्मत तथा तला थप भगवानस्थान क्लब भवन निर्माण समिति सुनिल बस्नेत ९८४१३०२०८० ९,३६,०००/- ३,०८,०००/- ९,३६,६०० २०७३/०१/२० २०७३/०२/३२ २०७३/०३/१९ थप योजना
७६ ज्येष्ठ नागरिक क्लब संचालन व्यवस्थापन ९,१०,११ ज्येष्ठ नागरीक समाज नरहरी महर्जन ९८४१३४००२५ ६,४३,०००/- १,५०,०००/-   २०७३/०१/२२ २०७३/०२/३२    
७७ चिख् टोलमा फलामे तार तथा बेञ्च निर्माण गरी विश्राम स्थल निर्माण विश्राम स्थल निर्माण उ.स राजेश महर्जन ९८१३६९४६९४ २,१४,५००/- ५०,०००/-   २०७३/०१/०८ २०७३/०२/२८    
७८ तु:झो माना टोलमा ढुङ्गा छपाई दबुचा ढुङ्गा छपाई उ.सं बाबुकाजी बज्राचार्य ९८४१७६०७२१ ६,११,८००/- १,४०,०००/-   २०७३/०१/२२ २०७३/०२/३२    
७९ इटागोल बस्ती भित्र ब्लक छपाई १८ ईटागोल ब्लक छपाई उ.स ईन्द्रमान महर्जन २,००,०००/- ६६,०००/- २,०१,००० २०७३/०१/१८ २०७३/०२/३२   लागत सहभागिता
८० क्वाचो सरस्वती बाटोमा ढुङ्गा छपाई सरस्वती मन्दिर ढुङ्गा छपाई उ.सं बुद्धि ब महर्जन ९८४१७३८५५१ ३,००,०००/- ७०,०००/-   २०७३/०१/२५ २०७३/०२/३२    
८१ टौदह पोखरीमा बोसन खोलाको पानी ल्याउने १५ कर्कोटक नागराजा नागरीनी बासस्थान समाज जयराम कार्की ९८५१०४८७५९ ३,००,३००/- ७०,०००/- ३,३१,१३४/- २०७३/०१/२९ २०७३/०२/३१ २०७३/०३/२४ थप .योजना
८२ घरेलु भवनदेखि दक्षिणतर्फ पुष्पसदन आवासीय मा.विमा जाने बाटोमा ह्युम पाईप राखि बाटो निर्माण दोबुँ बाटो निर्माण राम महर्जन ९८४८२९५३३८ ८,५८,०००/- २,२८,०००/- ८,५७,८६५/- २०७३/०१/२९ २०७३/०२/३१ २०७३/०३/२६ आ.सा पछाडि परेका
८३ जनसेवा शेराबस्ती नजिक रिटेनिङ्ग वाल र बाटो सुधार ११ शेराबस्ती शान्ती टोल उ.सं. विर ब अधिकारी ९८४१३७६४२८ ५,५९,०००/- ३,००,०००/-   २०७२/१२/१५ २०७३/०२/२८    
८४ झुलपोखरी हुँदै आडोन जोड्ने सडक खण्ड ढलान १९ झुलपोखरी हुँदै ओडाने जोड्ने सडक जोड्ने सडक खण्ड ढलान राजन कु रुपाखेती ९८४१४२३९८८ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ५,१३,१९६ २०७३/०१/३० २०७३/०२/३२   वडास्तरीय
८५ देउला चिहान निर्माण १७ देउला चिहान निर्माण दिलमान महर्जन ९८४३३०५७३५ ३,०६,०००/- ९२,०००/- ५,५३,००० २०७३/०१/३१ २०७३/०२/३१   लागत सहभागिका
८६ सिम विष्टगाँउ क्रियापुत्री भवन निर्माण सिम क्रियापुत्री भवन निर्माण हरि प्रसाद रीजाल ९८४९१८६६०९ २,८६,०००/- ८५,८००/-   २०७३/०१/३१ २०७३/०२/३१    
८७ खानेपानी व्यवस्थापन १६ नगाँउ खानेपानी रत्न महर्जन ९८५१०१६४४८ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ४,९१,१५२/- २०७३/०१/३१ २०७३/०२/३१ २०७३/०२/२२ वडास्तरीय
८८ बाल उद्यान तथा शहिद स्तम्भ निर्माण सकल बाल उद्यान निर्माण राजेन्द्र महर्जन ९८४१३०१९०१ ८,७०,०००/- २,६२,०००/- ८,७८,०००/- २०७३/०१/३१ २०७३/०२/३१ २०७३/०३/२६ लागत सहभागिता
८९ दिखु घाटमा खानेपानी पाइप तथा नुहाउने धारा निर्माण पाईप विस्तार दिखु धारा निर्माण धन ब महर्जन ९८४९७७४५८३ १,७१,०००/- ५७,०००/- २,०१,८७९ २०७३/०१/३१ २०७३/०२/३१   थप .योजना
९० तल्लो र माथिल्लो गुठमा खानेपानी पाईपलाईन विस्तार १४ जलविनायक सामुदायिक वन उ.स ईन्द्र ब महर्जन ९८५११५१०७६ ३,३६,०००/- १,१२,०००/- ३,६३,४४९ २०७३/०१/३१ २०७३/०२/३१   लागत सहभागिता
९१ हरिविनायकदेखि बाडाडिल हुँदै झुलपोखरी जोड्ने बाटो स्तरोन्नती १९ सल्यानस्थान सडक स्तरोन्नती उ.स रुपेश बास्कोँटा ९८४१४७९८६९ २,८६,०००/- ९५,०००/- २,८७,८२९/- २०७३/०२/०४ २०७३/०२/३१ २०७३/०३/२६ लागत सहभागिता
९२ साईराम चोकदेखि बस्नेतगाँउ हुँदै सिमसम्म जोड्ने बाटोलाई स्तरोन्नती गर्ने सिम ड्रेन निर्माण उ.स. कृष्ण कुमार सुनुवार ९८४१४९४०८४७४ २,८६,०००/- ६५,०००/- २,८८,०००/- २०७३/०२/०४ २०७३/०२/३१    
९३ सिमको ठुलो चौरमा खेलकुद मैदान निर्माण ठुलो चौर निर्माण उ.स प्रकाश विष्ट   ९८४१७८३७५९ ७२,०००/- १५,०००/- ७२,२९०/- २०७३/०२/०४ २०७३/०२/३१   बालबालिका
९४ नौमुले खानेपानी ट्याङ्की-नौमुले खानेपानी मुहान सम्म सडक विस्तार एवं सुधार १५ नौमुले बाटो निर्माण पवित्रा नेपाल      ९८४९७७४४११ ३,११,५००/- ७२,०००/- ३,१२,५२४/- २०७३/०२/१४ २०७३/०२/३२ २०७३/०३/२६ पछाडि परेका
९५ बाघभैरव मा.विको प्रार्थना मैदानमा सिमेण्ट ब्लक छपाई बाघभैरव मा.विमा ब्लक छपाई   ८,४०,०००/- २,८०,०००/- ८,५०,२००/- २०७३/०२/१४ २०७३/०२/३२ २०७३/०३/२४ थप .योजना
९६ सन्तोषी टोल सडक सुधार सन्तोषी टोल   २१,३६,०००/- ७,१२,०००/- २०,०८,५६६/- २०७३/०२/१४ २०७३/०२/३२ २०७३/०३/२६ थप .योजना
९७ मैत्रीनगर-वासुस्मृति मार्ग-प्रहरी चौकी सम्म सडक कालोपत्र तथा ड्रेन निर्माण चौकी मार्ग   १०,९१,०००/- ३,६३,०००/- ११,२५,२१४/- २०७३/०२/१४ २०७३/०२/३२ २०७३/०३/२६ थप .योजना
९८ नमुना टोल सडकमा वाल तथा ग्राभेल गर्ने कार्य  नमुना टोल सडक स्तरोन्नती

सुशिल कुमार दाहाल ९८५१०५९९४४

६,५०,०००/- २,१६,०००/- ६,५२,९१३/- २०७३/०२/१४ २०७३/०२/३२ २०७३/०३/२२ थप .योजना (संशोधित)
९९ आदर्श मार्गको दाँया बाँया साईड ड्रेन निर्माण आदर्श मार्ग टोल विकास समिति   १६,४४,०००/- ५,४८,०००/-   २०७३/०२/१४ २०७३/०२/३२   थप .योजना (संशोधित)
१०० कीर्तिपुर सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्रको भौतिक पुर्वाधार निर्माण १७ कीर्तिपुर सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्र   १४,२४,०००/- ४,७४,०००/-   २०७३/०२/१२ २०७३/०२/३२   थप .योजना
१०१ नौमुले  खानेपानी पाईपलाईन विस्तार १४ नौमुले गुठ क्षेत्रमा खानेपानी पाईपलाईन विस्तार उ.स.   २,८६,०००/- १,६०,०००/- २,८८,३०० २०७३/०२/२० २०७३/०२/३२   जि.वि.स
१०२ जनसेवा उ.मा.विको रसाय़न प्रयोगशालाम ट्रस निर्माण १२ जनसेवा उ.मा.वि निर्माण उ.स डोकोमान महर्जन १४,१६,०००/- ४,७२,०००/- १४,१६,४६४/- २०७३/०२/२० २०७३/०२/३२ २०७३/०३/२६ थप योजना
१०३ २ दिने कौशी छत तरकारी खेती व्यवस्थापन तालिम मिलिजुली महिला समुह   १,००,०००/- ३०,०००/- १,००,००० २०७३/०१/२० २०७३/०२/३२   फोहोरमैला
१०४ नकर्मीहरुको चिहान स्तरोन्नती नकर्मीहरुको चिहान स्तरोन्नती   १,९९,०००/- ६६,०००/-   २०७३/०२/२० २०७३/०२/३२   थप योजना
१०५ बेकरी तालिम महिला शक्ति जागरण तालिम   १,४४,५२०/- ४४,५२०/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५   महिला लक्षित
१०६ दिईखु क्षेत्र डिप बोरिङ गर्ने दिईखु बोरिङ निर्माण उ.स   २३,८८,०००/- ७,८८,०००/- २३,८८,२५०/- २०७३/०३/७ २०७३/०३/१५ २०७३/०३/२६ लागत सहभागिता
१०७ खानेपानी पाईप लाईन विस्तार १३ चोभार विकास तथा व्यवस्थापन   १,४६,०००/- ३३,०००/- १,४९,००० २०७३/०२/२० २०७३/०३/१५   प्रबर्दध्नात्मक
१०८ कृषि सम्बन्धि तालिम १३ कृषि महिला उ.स विनु कार्की ९८४१११४८५८ १,००,०००/- ३३,०००/- १,५०,५३० २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५ २०७३/०३/२४ महिला लक्षित
१०९ बेकरी तालिम १३ बाघभैरव महिला उ.स   १,४४,५२०/- ३३,०००/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५   महिला लक्षित
११० बेकरी तालिम महिला लक्षित कार्य समिति उ.स   १,४४,५२०/- ३३,०००/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५   महिला लक्षित
१११ विष्णुदेवी मन्दिर परिसरमा डिप बोरिङ १८ विष्णुदेवी मन्दिर संरक्षण तथा उत्थान उ.स   २३,८८,०००/- ७,८८,०००/- २४,२४,३७५/- २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५ २०७३/०३/२२ लागत सहभागिता
११२ डल्लो साबुन बनाउने तालिम संचालन ११ महिला जागरण उ.स   १,४५,०००/- ४५,०००/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५    
११३ बेकरी तालिम महिला बेकरी उ.स   १,४३,०००/- ३३,०००/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५    
११४ जेष्ठ नागरिकका लागि ह्वील चिअर मनोरन्जानत्मक सामग्री खरिद १३ जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा सहयोग समिति विश्वराज पोखरेल ९८४१३३६३१७ २,४०,०००/- ५०,०००/- २,१८,७५० २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५ २०७३/०३/२४ लागत सहभागिता
११५ झोला बनाउने तालिम १७ लक्ष्मी महिला उ.स   १,२८,९५०/- ३०,०००/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५    
११६

ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण

१३ बाल विकास समिति

मणिराम बस्नेत ९८४९७२६५७२

१,५४,०००/- ३३,०००/- १,६०,२३६/- २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५ २०७३/०३/२४ बालबालिका
११७ ब्युटि पार्लर तालिम संचालन मिलिजुली महिला समुह   २,१५,०००/- ५०,०००/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५    
११८ ढुङ्चा टोल हुँदै नगाँउ चिहान निस्कने बाटो ढलान १७ साँगा भाँजगल विकास समाज   २,८६,५००/- ९५,०००/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५   थप
११९ देवाली चौर संरक्षणको लागि वाल लगाउने तथा ढुङ्गा छाप्ने १९ देवाली चैर निर्माण उ.स द्वारीका बास्कोटा ९८४१४६०५२८ २,८६,५००/- ९५,५००/- २,८९,५७९/- २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५ २०७३/०३/२४ थप
१२० नेतृत्व विकास तालिम डल्लो साबुन बनाउने उ.स   १,४५,०००/- ३३,०००/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५    
१२१ नेतृत्व विकास तालिम महिला जागरण उ.स   १,२७,३५०/- २९,४१७/-   २०७३/०३/१ २०७३/०३/१५    
१२२ बेकरी तालिम १२ हाम्रो जाखा उपभोक्ता समिति   १,०६,०९०/- २५,०००/- १,४८,७२५/- २०७३/०२/२० २०७३/०३/१५ २०७३/०३/२६ महिला
१२३ बेकरी तालिम ईन्द्रायणी उ.स   १,४४,५२०/- ३३,०००/- १,४४,३६०/- २०७३/०२/२० २०७३/०३/१५ २०७३/०३/२६ महिला
१२४ वडा नं. १ का महिलाहरुको स्तन क्यान्सर तथा पाठेघर परिक्षण कीर्तिपुर अस्पताल   ७३,३३५/- ७३,३३५/-   २०७३/०२/२० २०७३/०३/३२    
१२५ वडा नं. १४ मा सिन्के धुप तथा ब्रिकेट बनाउने तालिम १४     १,००,०००/-           महिला लक्षित
१२६ वडा नं. १९ मा २ दिने चेतनामुलक प्लाष्टिक सेग्रिगेशन तालिम संचालन १९ ONUS NEPAL   १,४३,९००/- ३३,०००/- १,४८,७५०/-     २०७३/०३/२६ महिला लक्षित
१२७ ब्युटिसियन तालिम   मिरा ब्युटी पार्लर   १,००,०००/- ३३,०००/- १,४०,०००/-     २०७३/०३/२६ महिला लक्षित
१२८ वडा नं. १ मा कार्यालय भवन परिसरमा संचालित शिशु स्याहार केन्द्रमा आवश्यक भौतिक पुर्वाधार निर्माण     १,००,०००/-           बालबालिका लक्षित
१२९ वडा नं. ५ सचेतना कार्यक्रम गर्ने र खेलकुद सामाग्री खरिद     १,००,०००/-           बालबालिका लक्षित
१३० वडा नं. ९ मा बालबालिकालाई खेलकुद सामाग्री ढोकासि बालविकास उ.स कृष्ण महर्जन  १,४४,९४१/-   १,४४,९४१/-     २०७३/०३/२६ बालबालिका लक्षित
१३१ वडा नं. १० मा क्षमता विकास एवं सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना १०     १,००,०००/-           बालबालिका लक्षित
१३२ वडा नं. १६ मा खेलकुद सामाग्री खरिद गरी खेलकुद प्रतियोगिता संचालन १६ Our Unity उ.स   १,००,०००/- ३३,००० १,४४,४१५     २०७३/०३/२४ बालबालिका लक्षित
१३३ वडा नं. १९ सल्यानस्थान मा.वा मा शौचालय निर्माण १९     १,००,०००/-           बालबालिका लक्षित
१३४ चित्रकला, वक्तृत्वकला फुटबल प्रतियोगिता       ६,०८,०००/-           बालबालिका लक्षित
१३५ वडा नं. ६ मा स्वास्थ्य शिविर संचालन     १,५०,०००/-           आ.सा. पछाडि परेका
१३६ वडा नं. ८ मा सिलाई कटाई तालिम र लोकसेवा तयारी कक्षाको कार्यक्रम संचालन     १,५०,०००/-           आ.सा. पछाडि परेका
१३७ वडा नं. १९ सेवा धर्म समितिमा योगा कार्यक्रम संचालन भैरहेको  १९     १,५०,०००/-           आ.सा. पछाडि परेका
१३८ वडा नं. १०मा झोला बनाउने तालिम १० महालक्ष्मि उ.स मैया महर्जन ०१४३३४३३५ १,४३,०००/- ३३,०००/- १,४५,०६४/- २०७३/०१/१९ २०७३/०२/३१ २०७३/०३/१९ महिला लक्षित
१३९ वडा नं. ९ बेकरी तालिम विष्णुदेवी महिला बेकरी उ.स सानुमैया महर्जन ९८०८२४४२४९ १,४३,०००/- ३३,०००/- १,४३,४५२/- २०७३/०१/५ २०७३/०२/३१ २०७३/०३/२४ महिला लक्षित
१४० क्षेत्रपाल भैरव मन्दिर निर्माण १५ क्षेत्रपाल भैरव उपभोक्ता निर्माण समिति बासुदेव के.सी ९८४१५६९७२२ २,८६,०००/-   २,७०,६२०/- २०७३/०१/५ २०७३/०२/२८ २०७३/०३/२२ जि.वि.स
१४१ नगाँउ तलको खानेपानी ट्याङ्कीदेखि क्रियटिभ स्कुल सम्मको बाटोमा ढुङ्गा छपाई १६ बालकुमारी धो थ छे उ.स श्याम कुमारी महर्जन ९८४१८५००८९ २,८७,०००/- ९५,०००/- २,९२,९०८/- २०७३/०३/०२ २०७३/०३/१० २०७३/०३/२२ थप
१४२ कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. १०   पाँगा भुजिन्द्र बाल क्लब उ.स निलकुमारी महर्जन ९८४१७००८४२ १,४३,०००/- ३३,०००/-   २०७३/०१/०५ २०७३/०२/३०   बालबालिका
१४३ सल्यानस्थान स्थित झुलपोखरी सडक स्तोरन्नती गर्ने १९ सल्यानस्थान झुलपोखरी बाटो निर्माण उ.स योगेन्द्र खनाल ९८०३१६५३४५ ५,००,०००/- १,१५,०००/- ५,२१,५७०/- २०७३/०१/०५ २०७३/०२/३०   वडास्तरीय
१४४ पुष्पलाल सडकमा साईड ड्रेन निर्माण गोदाम पुष्पलाल बाटो निर्माण उ.स कृष्णहरी के.सी ९८४१०४७४९९ ४,१४,०००/- १,३८,०००/- ४,१८,३००/- २०७३/०२/२५ २०७३/०३/२४ २०७३/०३/२४ थप योजना
१४५ कीर्ति मिनि मार्केट-गुरुङ्ग कम्पाउण्ड ग्राभेल तथा ढल निर्माण समृद्धि पलपोखरी टोल सुधार उ.स   ११,९३,०००/- २,७८,३००/- १२,२८,९०७/- २०७३/०२/२५   २०७३/०३/२४ लागत सहभागिता
१४६ ट्याङ्लाफाँट सुन्दरबस्तीमा बाटो विस्तार गरी बाटो गरी ग्राभेल गर्ने सुन्दर बस्ती टोल सुधार उ.स   ३,०७,०००/-   ३,००,१८६/-     २०७३/०३/१४ लागत सहभागिता
१४७ झोचा टोलमा ढुङ्गा छपाई झोचा उ.स   ७,१४,५००/-   ७,१५,२००/-     २०७३/०३/१४ आ.सा पछाडी परेको
१४८ खसीबजार क्षेत्रको ढल निकास मर्मत सामुदायिक सेवा केन्द्र   १,१८,१३८/-   १,२१,३८३/-     २०७३/०३/१४ विपद
१४९ बाजिको पाटी सडक १३ नेपाल सिर्जनशील समाज   २,२३,०००/-   २,५३,०००/-     २०७३/०३/१४ जि.वि.स
१५० वडा नं. १४ मा सांस्कृतिक पुरातात्विक बाजागाजा संरक्षण १४ पुँगा बाजा उ.स   २,१५,६००/-   २,१५,६००/-     २०७३/०३/१९ आ.सा पछाडि परेका
१५१ ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण १८ ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उ.स   १,४४,०००/-   १,५९,०००/-     २०७३/०३/१९ बालबालिका
१५२ कीर्तिपुर हस्पिटल सडक ढलान कीर्तिपुर अस्पताल व्यवस्थापन उ.स   १६,०५,०००/-   १४,४६,९२६/-     २०७३/०३/१९ लागत सहभागिता
१५३ अमृतनगर ढल मर्मत अमृतनगर मागरिक समाज   ५९,०००/-   ५६,२४३/-     २०७३/०३/१९ लागत सहभागिता
१५४ खानेपानी पाईपलाईन विस्तार १३ खानेपानी उ.स             २०७३/०३/१९ जि.वि.स
१५५ ब्रिकेट बनाउने तालिम एकीकृत महिला समाज उ.स   १,००,०००/-   १,०४,४०४/-     २०७३/०३/१९ जि.वि.स
१५६ नौमुले खानेपानी विस्तार गरी गुठमा पानि वितरण १४ नौमुले गुठ क्षेत्र खानेपानी पाइपलाइन विस्तार उपभोक्ता समिति विवश महर्जन ९८४१२६८२१२ ३,८०,५००/-   ३,८१,६५५/-     २०७३/०३/१९ लागत सहभागिता
१५७ नगाँउ तलको खानेपानी ट्याङ्कीदेखि क्रियटिभ स्कुलसम्म ढल निर्माण तथा बाटो मर्मत १६ नँया छ्वास गल्ली   २,८७,०००/- ९५,०००/- २,८७,८२९/-     २०७३/०३/२२ लागत सहभागिता
१५८ शहिदपथ स्थित गल्ली बाटोमा ढुङ्गा छपाई ११

नमुना टोल बाटो निर्माण उ.स

  २,००,०००/-   २,०७,९७५/-     २०७३/०३/२२ आ.सा.भौ.पु
१५९ ग्वाननी तथा बहिवाल टोलमा ढुङ्गा छपाई १४ ग्वाननी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति महेन्द्र महर्जन १,९९,०००/-   २,१४,८२३/-     २०७३/०३/२२ आ.सा.भौ.पु
१६० खानेपानी पाईप लाईन विस्तार मोडेल नगर उ.स   २,८७,०००/- ९५,०००/- २,८८,७६६/-     २०७३/०३/२२ जि.वि.स
१६१ शिबनगर देखि कुशेश्वर सडक सुधार योजना कुशेश्वर टोल सुधार उ.स   ३,५४,०००/-   ३,५६,४५५/-     २०७३/०३/२२ लागत सहबभागिता
१६२ खेलकुद सामान खरिद १० पाँगा भुजिन्द्र बाल क्लब उ.स   १,४३,०००/-   १,४३,०००/-     २०७३/०३/२२ बालबालिका
१६३ विष्णुदेवी चिहानमा खानेपानी ट्याङ्की धारा खरिद तथा जडान विष्णुदेवी मन्दिर संरक्षण तथा उत्थान समाज   ७५,०००/-   ६१,०००/-     २०७३/०३/२२ लागत सहभागिता
१६४ ढल्पा क्षेत्रमा ३ ईन्च खानेपानी पाईप विछ्याउने ढल्पा क्षेत्र विकास समिति   १३,५३,०००/-   १३,७२,६७५/-     २०७३/०३/२२ वडास्तरीय
१६५ ट्याङ्लाफाँट स्थित नमुना टोलको सडक स्तरोन्नती सडक निर्माण उ.स   ५,५६,८८५/-   ५,६९,१७०/-     २०७३/०३/२२ जि.वि.स
१६६ टुसाल टोल बाटो सुधार टुसाल टोल बाटो उ.स   १,४३,०००/-   १,४७,०००/-     २०७३/०३/२२ जि.वि.स
१६७ चुनदेवी क्लब स्थानमा बालबालिकाको लागि पार्क बनाउने चुनदेवी वाटिका उ.स   ७३,०००/-   ७४,४८३/-     २०७३/०३/२६ बालबालिका
१६८ बेकरी तालिम १४ हाम्रो जाखा उ.स   १,४४,५२०/-   १,४५,८२९/-     २०७३/०३/२६ महिला
१६९ ज्वालादेवी टोलमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा पाटी निर्माण सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा पाटि निर्माण उ.स   ७,१०,०००/-   ७,१८,१००/-     २०७३/०३/२६ लागत सहभागिता
१७० अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई संगीत प्रशिक्षण १६ अन्धा अपाङ्ग प्राविधिक तथा सिप विकास केन्द्र   २,१५,०००/-   २,१६,५०५/-     २०७३/०३/२६ बालबालिका
१७१ बाल उद्यान निर्माण बाल उद्यान उ.स   १,५२,५५०/-   १,६७,४९१/-     २०७३/०३/२६ बालबालिका
१७२ सागल टोलको गणेशस्थान देखि पश्चिमपट्टी पिपलबोट सम्म र पुर्वपट्टी हुँदे हिटिगाको ढोकासम्मको बाटो ढुङ्गा छपाई सागल हिटिगाल उ.स   ५,००,०००/-   ३,०९,७८०/-     २०७३/०३/२६ वडास्तरीय
१७३ सार्वजनिक शौचालय ट्याङ्की निर्माण सार्वजनिक शौचालय ट्याङ्की निर्माण उ.स   ६८,०००/-   ६८,५४७/-     २०७३/०३/२६ जि.वि.स
१७४ पाँगा क्षेत्र ढुङ्गा छपाई ११ गणेश मन्दिर सिकुछे बाटो निर्माण उ.स   ५,७२,०००/-   ५,७२,५०३/-     २०७३/०३/२६ पछाडि परेका
१७५ एकल महिलाहरुको पुनस्थापना केन्द्र निर्माण १३ एकल महिला समुह   १०,४३,०००/-   १०,५२,५२६/-     २०७३/०३/२६ लागत सहभागिता
१७६ सेवा धर्म समितिमा ट्रस निर्माण १९ ट्रस निर्माण उ.स   ४,४३,०००/-   ४,४६,६०४/-     २०७३/०३/२६ लागत सहभागिता
१७७ पवित्र कुटी विहारमा रेलिङ, रङ तथा प्लाष्टर १० पवित्र कुटि विहार निर्माण उ.स   १,०४,०००/-   १,०६,०००/-     २०७३/०३/२६ लागत सहभागिता
१७८ बेकरी तालिम बाघभैरव महिला समुह   १,४४,५२०/-   १,४४,९४१/-     २०७३/०३/२६ महिला
१७९ ईन्द्रायणि प्रा.विमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेरविचार केन्द्र तथा ह्विल चियर लगाय़तका सामाग्री खरिद कीर्तिपुर मस्तिष्क पक्षघात स्याहार केन्द्र   २,१५,३५०/-   २,१७,६८८/-     २०७३/०३/२६ पछाडि परेका