बृहत मुर्तिकलाको उद्घाटन तथा अन्य कार्यक्रमका केही झलकहरु