FAQs Complain Problems

नक्सा पासको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको वारे

स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आदेश २०७४ बमोजम ।