FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

ऐन, नियम र कार्यविधिको नाम
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
कीर्तिपुर नगरपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि, २०७७ (विद्यानको नमुना सहित)
कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
आकस्मिक कोष संचालन कार्यविधि
शिक्षक कर्मचारी वालविकास सहजकर्ताहरु
दलित, विपन्न तथा महिला लक्षित छात्रवृति कार्यविधि, २०७६
बहाल-विटौरी कर असुली सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
असहाय, विपन्न तथा न्यून आय उपचार तथा सहयोग सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका
सुशासन समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७६
एम्बुलेन्स, शव बाहन सञ्चालन तथा सहयोग सम्बन्धि कार्यविधि
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि (संशोधन सहित), २०७५
शैक्षिक-ऋण-सम्बन्धी-कार्यविधि
सार्वजनिक-शौचालय-संचालन-निर्देशिका
कीर्तिपुर नगरपालिकाको घर बहाल कर कार्यविधि, २०७६
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६
लेखा समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिकाको घर बहाल कर कार्यविधि, २०७६
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

Pages