FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

ऐन, नियम र कार्यविधिको नाम
विनियोजन ऐन, २०७७
कीर्तिपुर नगरपालिका, शैक्षिक कर्जा दिने सम्बन्धमा बनेको निर्देशिका, २०७६
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन(संशोधन सहित), २०७५
कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रको व्यवस्थित वस्ती विकास नियमन निर्देशिका, २०७५
विनियोजन ऐन, २०७५
कीर्तिपुर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि २०७५
स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५
फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धि निर्देशिका २०७५
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
वडा स्तरिय बजेट परिचालन कार्यविधि, २०७५
नगर खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५
कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

Pages