FAQs Complain Problems

समाचार

न्यायिक समिति

नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ पश्चात संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ , प्रदेश, स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुरुपमा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय , कार्यपालिका र न्यायिक कार्य समेतको कार्य विभाजन भएको छ | स्थानीय स्तरमा हुने विवादको न्यायिक निरुपण गर्न कानुनी व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ |

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको नगर सभाले न्यायिक समिति गठन गरेको छ |

न्यायिकि समितिः

१. श्री सरस्वती रिजाल खड्का (उप-प्रमुख, संयोजक) - ९८५११९७८११

२. श्री सुनिता नकर्मी (सदस्य) - ९८४१७२१८३८

३. श्री मिलन महर्जन (सदस्य) - ९८४१३०१७३५

न्यायिक समिति सचिवालय

१. श्री कृष्णहरी खतिवडा ( कानून सल्लाहाकार) - ९८५१०९४४४८

२. श्री अच्युत विष्ट ( कानून अधिकृत, उजुरी प्रशासक) - ९८५१३२६९०३

३. श्री बासुदेव श्रेष्ठ ( ना.सु., अभिलेख/ अदालत सहायक) - ९८४१२६२०३१

४. श्री सफला कार्की ( पाँचौ, न्यायिक समिति सचिवालय सहायक) - ९८६०१३०७१६

५. श्री रचना महर्जन ( न्यायिक सहजकर्ता ) - ९८४१६३९३१६