FAQs Complain Problems

धरौटीफिर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहिदिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सम्वन्धित शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना तथा प्राविधिक शाखा तथा आ.प्र.शाखा
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. धरौटी फिर्ता सम्बन्धी निवेदन पत्र
  2. उपभोक्ता समितिको हकमा सम्बन्धित वडाको कामसम्पन्न भएको सिफारिस
  3. ठेक्काबाट निर्माणकार्य भएको भए सम्झौतामा उल्लेख भए सोहि बमोजिम र नभएको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमानुसार
  4. सम्पन्न भएको काम मर्मत सम्भार अवधिसम्म दुरुस्त भएको प्राबिधिक प्रतिबेदन
  5. भुक्तानी आ.व.को आन्तरिक राजस्व कार्यालयवाट जारी भएको कर चुक्ता प्रमाणपत्र र मु.अ.क. समायोजन पत्रका प्रतिलिपि