FAQs Complain Problems

तल्ला थप

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहीदिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सम्वन्धित शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
भवन तथा नक्सा शाखा
सेवा शुल्क: 
नगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
 • सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
 • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 • नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाण-पुर्जाको सक्कल र प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको सम्पत्ती कर चुक्ता प्रमाण-पत्र र रसिदको प्रतिलिपि
 • स्वीकृत घर नक्साको सक्कल
 • स्थायी ईजाजत प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 • न.पा.मा सूचीकृत डिजाईनरद्वारा आफ्नोनेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिल (NEC सर्टिफिकेट) सहित नगरपालिकाबाट निर्धारित मापदण्ड अनुसार तल्ला थपको नक्सा तयार गरी अनलाईन (ई.वि.पि.एस.) प्रविष्टी गरी सो को सक्कल प्रती ।
 • कित्ता नं. स्पष्ट भएको नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट) को सक्कल प्रति
 • तल्ला थप गर्न सकिने प्राविधिक प्रतिवेदन ।
 • घरधनीको २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो