FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

ऐन, नियम र कार्यविधिको नाम
विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना, २०७९/८०-२०८३/८४
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड योजना, २०८०
विपद् जोखिम न्यूनिकरण नीति, २०७९
विनियोजन ऐन, २०८०
आर्थिक ऐन, २०८०
कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९
आर्थिक ऐन, २०७९
विनियोजन ऐन, २०७९
आर्थिक ऐन, २०७८
बिनियोजन ऐन, २०७८
राजपत्र कीर्तिपुर नगर साँस्कृतिक सरक्षित क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८
शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन सहित), २०७४
पूर्व प्राथमिक विध्यालय सञ्चालन कार्यविधि २०७७
ढुंगा, वालुवा, ईटा र डिपो जस्ता निर्माण सामग्री बिक्रि, वितर र व्यवस्थापन कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्यविधि २०७७
करार शिक्षक तथा विध्यालय कर्मचारी छनौट कार्यविधि २०७७
सहरी योजना तथा भवन ननमााण मापदण्ड, २०७६
विनियोजन ऐन, २०७७ (संशोधन सहित)
कीर्तिपुर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

Pages