FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

ऐन, नियम र कार्यविधिको नाम
आकस्मिक कोष संचालन कार्यविधि
एम्बुलेन्स, शव बाहन सञ्चालन तथा सहयोग सम्बन्धि कार्यविधि
शिक्षक कर्मचारी वालविकास सहजकर्ताहरु
दलित, विपन्न तथा महिला लक्षित छात्रवृति कार्यविधि, २०७६
बहाल-विटौरी कर असुली सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
असहाय, विपन्न तथा न्यून आय उपचार तथा सहयोग सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका
सुशासन समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७६
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि (संशोधन सहित), २०७५
शैक्षिक-ऋण-सम्बन्धी-कार्यविधि
लेखा समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७६
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६
सार्वजनिक-शौचालय-संचालन-निर्देशिका
कीर्तिपुर नगरपालिकाको घर बहाल कर कार्यविधि, २०७६
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक तथा परियोजनामा कर्मचारी र सामाजिक परिचालक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि (संशोधन सहित), २०७५
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिकाको घर बहाल कर कार्यविधि, २०७६

Pages