FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

ऐन, नियम र कार्यविधिको नाम
बिनियोजन ऐन, २०७८
आर्थिक ऐन, २०७८
राजपत्र कीर्तिपुर नगर साँस्कृतिक सरक्षित क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८
शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्यविधि २०७७
पूर्व प्राथमिक विध्यालय सञ्चालन कार्यविधि २०७७
ढुंगा, वालुवा, ईटा र डिपो जस्ता निर्माण सामग्री बिक्रि, वितर र व्यवस्थापन कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन सहित), २०७४
करार शिक्षक तथा विध्यालय कर्मचारी छनौट कार्यविधि २०७७
सहरी योजना तथा भवन ननमााण मापदण्ड, २०७६
विनियोजन ऐन, २०७७ (संशोधन सहित)
कीर्तिपुर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
कीर्तिपुर नगरपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि, २०७७ (विद्यानको नमुना सहित)
कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिकाको घर बहाल कर कार्यविधि, २०७६
सार्वजनिक-शौचालय-संचालन-निर्देशिका
शिक्षक कर्मचारी वालविकास सहजकर्ताहरु
एम्बुलेन्स, शव बाहन सञ्चालन तथा सहयोग सम्बन्धि कार्यविधि
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि (संशोधन सहित), २०७५

Pages