FAQs Complain Problems

Act, law and directives

दोस्रो नगर सभावाट पारित कानुनहरु
दोस्रो नगर सभावाट पारित कानुनहरु
नगरपालिका कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली, २०७४
नगरपालिका कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली, २०७४
निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६
निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६
Building By Laws 2072 Kirtipur Municipality
Building By Laws 2072 Kirtipur Municipality