FAQs Complain Problems

पेश्की फर्छ्यौट सम्वन्धमा फरम्याट (वडा कार्यलय सबै)

आ.व. २०७३/०७४ र २०७४/०७५ को पेश्की फर्छयौटका लागि तपशिल बमोजिमको फर्म्याटमा पेश गर्न हुन अनुरोध छ ।

फाईल डाउनलोड गर्नुहोस् ।