FAQs Complain Problems

छात्रवृति सम्वन्धमा

सूचना!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

                       

शैक्षिक सत्र २०७६ को लागि कीर्तिपुर नगरपालिका भित्र संचालित  सार्वजनिक गुठी, निजिगुठी एवमं संस्थागत विद्यालयले उपलव्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृति सम्वन्धमा ७ प्रतिशत विद्यालयले छनोट प्रक्रिया अपनाई र ३ प्रतिशत कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखावाट सिफारिस भई आएका विध्यार्थीहरुलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने सिटको लागि छात्रवृतिको निवेदन आहावन गरीएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । फाराम भर्ने म्याद २०७६ बैशाख मसान्त भित्र सम्म मात्र ।

 

                                                                                 टंकलाल गैरे

                                                                                  शिक्षा शाखा

                                                                              कीर्तिपुर नगरपालिका