'सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदायुक्त, शैक्षिक एवं पर्यटकीय शहर 

 स्वच्छ हराभरा, समावेशि  तथा समुन्नत हाम्रो कीर्तिपुर नगर।'

 

आ.व. ०७४/०७५ को लागि दोस्रो नगर सभाबाट संशोधित वडागत योजना तथा कार्यक्रमहरु

आ.व. ०७४/०७५ को लागि प्रथम नगर सभाबाट पारित योजना तथा नितिगत बक्तव्य

आदरणीय कीर्तिपुर नगरबासीहरु तथा पत्रकार मित्रहरु

नक्सा पास समितिको वैशाख महिनाका निर्णयहरु

नक्सा पास समितिले मिति २०७४-०१-२० देखि ३० गतेसम्म कार्यालय प्रमुख समक्ष नक्साका फाइलहरु पेश गरी स्वीकृत भएका फाइलहरुको विवरण ।

की.न.पाको साविक र नया वडाहरुको विवरण