घटना-दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण।

आ.व ०७१/७२ मा कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयमा

भएको घटना दर्ता  विवरण। 

 विवरण

दर्ता संख्या

जन्म

८५१

मृत्यु

३६८

बसाँईसराई

३४०

विवाह दर्ता

४२८

सम्बन्ध विच्छेद

जम्मा

१९८९

 

  आ.व ०७१/७२ मा  सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण

विवरण

संख्या

रकम(रु)

जेष्ठ नागरीक

१७६४

७५,०४,०००

जेष्ठ नागरीक दलित

१८

६०,०००

जेष्ठ नागरीक उपचार खर्च

१७६४

२७,६६,०००

एकल महिला

४२,०००

विधवा महिला

९७४

५४,१४,०००

आंशिक अशक्त

६७

१,०८,०००

पुर्ण अशक्त

२६

२,६०,०००

जम्मा

 

१,६१,५४,०००