सूचना तथा समाचार

धरौटी दाबी गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

यस नगरपालिकामा हालसम्म दाखिला भएको धरौटी रकम दाबी गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना ।

जनसहभागितामा आधारीत सौर्य सडक बत्ती सम्बन्धमा।

जनसहभागीतामा आधारीत सौर्य बत्ती सम्ब्न्धि सुचना तथा आवश्यक फारमहरु हेर्नुहोस।

Pages