सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य विमा सदस्यहरुको विवरण पठाउने फारमको सूचना

स्वास्थ्य विमा सदस्यहरुको विवरण पठाउने फारमको नमुना राखिएको छ, यसैअनुसार विवरण भर्न भराउन हुन नगर प्रमुखको आदेशानुसार अनुरोध छ ।

विवरणको ढाँचा यहाँवाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

सबै वडा कार्यालयहरुलाई सूचना (विपद् सम्वन्धि विवरण पठाउने)

यसैसँग राखिएको फारम भरी जति सक्दो चाँडो कीर्तिपुर नगरपालिकामा पठाउन हुन अनुरोध छ ।

 

२०७५ वैशाक ३१ गते स्वच्छ कीर्तिपुर अभीयानमा सहभागि हुनको लागी अनुरोध ।

२०७५ वैशाख ३१ गते कीर्तिपुर नगाउबाट सुरु हुने स्वच्छ कीर्तिपुर अभीयान अभियान अन्तरगत प्लास्टिक मुक्त नगर अभियान घोषणा गर्ने कार्यक्रम तपशिल बमोजिम हुने भएकोले सबैमा उपस्थतिको लागि अनुरोध छ । 

तपशिल

मितिः- २०७५ बैशाख ३१ गते 

Pages