सूचना तथा समाचार

नक्सा पास समितिको वैशाख महिनाका निर्णयहरु

नक्सा पास समितिले मिति २०७४-०१-२० देखि ३० गतेसम्म कार्यालय प्रमुख समक्ष नक्साका फाइलहरु पेश गरी स्वीकृत भएका फाइलहरुको विवरण ।

नक्सा पास समितिको निर्णय (मिति २०७३-१२-२१)

EBPS अन्तर्गत स्वीकृत फाइलहरुको विवरण (नाम) यसैसाथ संलग्न गरिएको छ,

मिति २०७३-१२-२‍२ गते मंगलबार दिउसो २ बजे पछि कीर्तिपुर नगरपालिकावाट सम्वन्धित सर्टिफिकेट लिन लिन सक्नु हुनेछ ।

नक्सा पास समितिको निर्णय (मिति २०७३-१२-१४ देखि १२-१८ सम्म)

EBPS अन्तर्गत स्वीकृत फाइलहरुको विवरण (नाम) यसैसाथ संलग्न गरिएको छ, मिति २०७३-१२-२१ गते सोमबार दिउसो २ बजे पछि कीर्तिपुर नगरपालिकावाट सम्वन्धित सर्टिफिकेट लिन लिन सक्नु हुनेछ ।

र EBPS सुरु हुनु भन्दा पहिलाको निम्न फाइलहरु स्वीकृत भएको छ ।

नक्सा पास समितिको निर्णय (मिति २०७३-११-६)

EBPS लागु भई नक्सा पासका लागि आवेदन दिएका मध्ये केही स्वीकृत फाइलहरुको नामावलि हेर्न सक्नुहुनेछ ।

उक्त लिस्टमा नाम भएका आवेदकले आफ्नो ईजाजत पत्र मिति २०७३-११-०८ गते २ बजेपछि कीर्तिपुर

नगरपालिका कार्यालयबाट लिन सक्नु हुनेछ ।

नक्सा पास समितिको मिति २०७३/१०/२६ र २७ को निर्णय

EBPS लागु हुनु भन्दा अगाडि र EBPS लागु भई नक्सा पासका लागि आवेदन दिएका मध्ये केही स्वीकृत फाइलहरुको नामावलि हेर्न सक्नुहुनेछ ।

उक्त लिस्टमा नाम भएका आवेदकले आफ्नो ईजाजत पत्र वा सम्पन्न प्रमाणपत्र भोलि मिति २०७३-१०-२८ गते २ बजेपछि कीर्तिपुर

नगरपालिका कार्यालयबाट लिन सक्नु हुनेछ ।

Online घटना दर्ता गर्नको लागि सवै सरोकारवालाहरुमा की.न.पा. को सूचना

नेपाल सरकार केन्द्रिय पञ्जिकरण विभागले देशभर सामाजिक सुरक्षा र व्याक्तिगत घटना दर्तालाई Online बनाउने कार्यलाई तीब्रता दिएको सन्दर्वमा यस कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालयले समेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम online गरिसकेको सबैमा अवगत नै छ । अव उप्रान्त व्याक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, म

Pages