तेस्रो नगर सभााको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरणका केही झलकहरु