कार्यविधिको संग्रह

आगामी तेस्रो नगर सभा २०७५ मा पास गर्नु पर्ने तथा अब हुने नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश हुने 

कार्यविधिहरुको नमुना यहाँ राखिएको छ । --> हेर्नुहोस्