कार्यकारी अधिकृत श्री निरन्जन श्रेष्ठ सरको स्वागत कार्यक्रमको केही झलकहरु