कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तीन दिने तालिम कार्यक्रमका केही झलकहरु ।