FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य विमा सदस्यहरुको विवरण पठाउने फारमको सूचना

स्वास्थ्य विमा सदस्यहरुको विवरण पठाउने फारमको नमुना राखिएको छ, यसैअनुसार विवरण भर्न भराउन हुन नगर प्रमुखको आदेशानुसार अनुरोध छ ।

विवरणको ढाँचा यहाँवाट डाउनलोड गर्नुहोस् ।