चिनको सिनिङ र डेलिंगा नगरपालिका सँग भगिनी सम्बन्ध कायम ।