भुकम्पपिडितहरुको गुनासो व्यवस्थापनको लागि फारम र कार्यविधि